ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ 

เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

อัตลักษณ์

S.M.P.

S=Sufficiency ความพอเพียง

M=Moral ศีลธรรม

P=Patient ความอดทน