ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

มุ่งสร้างสรรค์คนดี  มีความรู้  อยู่อย่างพอเพียง  

 

 

คติพจน์

นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํ   กตญญูกตเวทิตา