ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผังการออกข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 58
ตัวอย่าง ปพ. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 577.87 KB 46
โครงการ แบบขอจัดตั้งบริษัทจำรอง Unkown Document ขนาดไฟล์ 240.09 KB 152
asean
asean-members ข้อมูล 10 ประเทศสมาชิก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 2148
asean-events ลำดับเหตุการณ์สำคัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.62 KB 3371
asean-connectivity ความเชื่อโยงระหว่างกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 1662
asean-charterกฏบัตรอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 774.78 KB 856
asean-3pillars ความร่วมมือ 3 เสาหลัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 682.66 KB 1652
เอกสารราชการ
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 214
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (สามรถดาวน์โหลดและกรอกลงในไฟล์ได้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.75 KB 110
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 117
ขออนุญาตผู้ปกครองอกนำนักเรียนออกนอกสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 17.35 KB 2056
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 164
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 37.1 KB 164
หนังสือเวียนครู Word Document ขนาดไฟล์ 38.46 KB 194
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 165
computer
Publisher intro Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 1753
Toolbox photoshop cs3 Word Document ขนาดไฟล์ 723.54 KB 397
รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้สำหรับตกแต่งรูปภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.51 KB 193
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ของกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 4177
มาตรฐานตัวชี้วัดวิทย์ แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 1988
หลักสูตรท้องถิ่นสังคมศึกษา แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 199.98 KB 1573
มาตรฐานตังชี้วัดะคณิต แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 2087
มาตรฐานตัวชี้วัดสุขศึกษาพลศึกษา แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 850
มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯ แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 281.5 KB 708
ภาษาต่างประเทศแก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 387 KB 249
ตัวชี้วัดและสาระ(ศิลปะ)แก้ไข 36 Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 2221
มาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทยส่ง แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 976
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา แก้ไข36 Word Document ขนาดไฟล์ 824 KB 429
เอกสารวิชาการ
แฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 97
แนวทางการประเมิน sar 55
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.1 KB 43
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.01 KB 50
การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.75 KB 53
การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 81.05 KB 54
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.28 KB 50
การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.61 KB 47
การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 87.96 KB 57
การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.67 KB 51