ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิจิตร สินมาก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาค
ครูผู้ช่วย

นางมนัสนันท์ แสงนาค
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา นุ่มดี
ครูผู้ช่วย