ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารวิชาการ

นายสราวุทธ สินธุโร

หัวหน้าด้านการบริหารวิชาการ

นางสาวกชพร น้อยศรี
ครู คศ.1

นางกฤษณภรณ์ บัวลี
ครู คศ.1

นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย