ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านงานกิจการนักเรียน

นางแววตา คลังหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าด้านงานกิจการนักเรียน