ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารทั่วไป

นายสายันต์ เอี่ยมมิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าด้านการบริหารทั่วไป

นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษา
งานสารบรรณ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา นุ่มดี
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์ จันทนา
ครูพิเศษ


ครูอัตราจ้าง

นายบุญเตือน ภู่แย้ม
ช่างไฟฟ้า 3

นายบุญส่ง สนใจยิ่ง
ช่างสี 3