ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นางบุญเสมอ ปิตินานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้าด้านการบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นายวิจิตร สินมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวมนัสนันท์ แสนโบราณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0