ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นางบุญเสมอ ปิตินานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้าด้านการบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นายวิจิตร สินมาก
ครู คศ.1

นางสาวมนัสนันท์ แสนโบราณ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาค
ครูผู้ช่วย