ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางแววตา คลังหิรัญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสราวุทธ สินธุโร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0